Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Aspergerov syndróm alebo sociálna dyslexia

Sociálna dyslexia je pomerne výstižné pomenovanie pre ojedinelé vývinové ochorenie s názvom Aspergerov syndróm.

Vyskúšajte test TU

Tak ako dieťa s dyslexiou tápe v spleti písmen, slov a viet, tak je dieťa s Aspergerovým syndrómom bezradné v spleti vzťahov, spoločenských pravidiel a komunikačných princípov. Včasné odhalenie problému a pomoc dieťaťu zo strany dospelých je kľúčová v oboch prípadoch. Zatiaľ čo dieťa s Aspergerovým syndrómom, ktorému bola poskytnutá včasná intervencia, je schopné pomerne úspešného zaradenia sa do života, dieťa, u ktorého nebol problém správne diagnostikovaný a ktorému nebola poskytnutá vhodná pomoc, môže trpieť nenapraviteľnými osobnostnými poruchami.

Rozpoznanie prvých príznakov je, samozrejme, výlučne v možnostiach rodičov alebo osôb, ktoré sa o dieťa pravidelne starajú. Mnohým deťom sa však dostane pomoc až na základe podnetu skúseného učiteľa základnej školy. U niektorých je dokonca Aspergerov syndróm diagnostikovaný až v puberte a dovtedy sú jednoducho považovaní za čudákov.

Čo všetko potrebujete vedieť, aby ste u svojho dieťaťa odhalili tento problém včas?

Čo je to Aspergerov syndróm?

Aseprgerov syndróm je vývinové ochorenie, ktoré sa radí medzi poruchy autistického spektra. S typickým autizmom ho spája predovšetkým narušenie sociálnych interakcií, obmedzené, stereotypné záujmy a činnosti a nižšie pohybové nadanie (typická motorická neobratnosť). U detí s Aspergerovým syndrómom však nie je narušený vývin reči ani rozumových schopností. Znamená to, že intelekt týchto detí je na priemernej alebo dokonca nadpriemernej úrovni.

Tzv. “aspergeri” sú teda inteligentné deti so zvláštnym spoločenským správaním.

Aspergerov syndróm je rovnako ako autizmus vrodenou poruchou. Za čudácke správanie dieťaťa teda nemôže nesprávna výchova rodičov. Toto ochorenie nie je liečiteľné a jeho príznaky majú silnú tendenciu pretrvávať do dospelosti. Správna a včasná intervencia však výrazne zvyšuje kvalitu života ľudí s Aspergerovým syndrómom a v mnohých prípadoch im umožňuje pomerne úspešné zaradenie do spoločnosti.

Hlavné príznaky Aspergerovho syndrómu

Je popísané celé spektrum symptómov, ktoré sa objavujú u detí s Aspergerom. Je však dôležité zdôrazniť, že u žiadneho dieťaťa postihnutého týmto syndrómom sa neobjavujú všetky príznaky. Chýbanie niektorých príznakov teda nevylučuje diagnózu.

Príznaky Aspergerovho syndrómu sa podobne ako pri typickom autizme uvádzajú v takzvanej triáde. Zoskupujú sa teda do troch skupín.

 1. Problémy v spoločenských vzťahoch

 • problémy s porozumením neverbálnych signálov v komunikácii (gestá, mimika, postoje, reč tela)

 • problémy s porozumením významu správania sa ľudí a sociálnym zvykom (napr. nevedia, že keď niekto kričí, tak sa hnevá)

 • problémy s nadväzovaním vzťahov a zaraďovaním sa do sociálnych skupín (často si v detstve viac rozumejú s dospelými a v dospelosti s deťmi)

 • spoločenská izolácia (deti s Aspergerovým syndrómom sú radšej samé, pretože v spoločnosti sa necítia dobre, napriek tomu samotou často trpia)

 • chýba im tzv. spoločenský takt (nevedia sa dobre vcítiť do iných, predpokladať ich prežívanie, správanie)

 • najobľúbenejším spoločníkom a najlepším priateľom týchto detí je často počítač

 1. Problémy v komunikácii

 • necitlivosť voči komunikačnému partnerovi ( deti s Aspergerovým syndrómom často hovoria veľa a veľmi plynulo, ale nevšímajú si, či ich komunikačný partner počúva, či ho ich monológ baví a nedávajú mu priestor, aby sa vyjadril)

 • problémy v odhade vhodnosti témy (hovoria o tom, čo ich práve zaujíma bez ohľadu na situáciu a komunikačného partnera)

 • neschopnosť neformálnej komunikácie (nedokážu len tak spoločensky konverzovať bez jasného obsahu)

 • neschopnosť porozumieť dvojzmyslom, metaforám, vtipom a nepriamym vyjadreniam

 • ťažkosti s udržiavaním očného kontaktu

 • monotónna reč, hovoria akoby recitovali

 • problémy s vyjadrovaním sa (najmä o abstraktných veciach, pocitoch, emóciách, prežívaní, vzťahoch a pod.)

 1. Nedostatok predstavivosti

 • neschopnosť abstraktného myslenia (zameriavajú sa na fakty)

 • neschopnosť vidieť alternatívne riešenia a nové spôsoby

 • potreba dodržiavania zaužívaných rituálov, stereotypov a spôsobov správania (nečakané zmeny ich vyvádzajú z rovnováhy)

 • problémy s plánovaním a organizovaním (majú problém naplánovať výlet, oslavu alebo program na víkend)

Ďalšie príznaky Aspergerovho syndrómu

 • posadnutosť jednou oblasťou záujmu (často majú enormné vedomosti o jednej oblasti, ktorá ich mimoriadne zaujíma, ktorú dokážu študovať celé roky a chcú sa o nej stále a s každým rozprávať, napr. učia sa naspamäť cestovné poriadky alebo zbierajú určité predmety)

 • neprimerané strachy a fóbie (najčastejšie sa objavuje sociálna fóbia, ale napríklad aj strach z malých priestorov, alebo naopak z otvorených priestranstiev, strach vyjsť na ulicu, ísť nakupovať, cestovať prostriedkami hromadnej dorpavy a pod.)

 • precitlivené vnímanie pachov alebo zvukov

 • úzkosť v spoločenských situáciách

 • zameranie na nezmyselné detaily, pričom uniká celok

 • neschopnosť intuitívneho myslenia a rozhodovania (musia na základe faktov vydedukovať závery, ku ktorým väčšina z nás dospeje inštinktívne)

 • poruchy správania (agresívne správanie a záchvaty hnevu objavujúce sa často už pri minimálnom podnete alebo bez zjavnej príčiny, často pri narušení rutiny)

 • časté zmeny nálad

 • motorická nešikovnosť (veľké problémy s písaním, rysovaním, kreslením)

 • nízky pohybový talent (dieťa má problémy s behaním, skákaním, koordináciou pohybov, nie je schopné uplatniť sa najmä v kolektívnych športoch)

Pomoc dieťaťu s Aspergerovým syndrómom

Ako sme už spomínali vyššie, vyliečenie poruchy nie je v súčasnosti možné. Pomoc pre dieťa však predstavuje včasná diagnostika a následne intervencia zameraná na čiastkové problémy a súvisiace poruchy (napr. depresie, obsedantne-kompulzívnu poruchu, poruchy správania), ktoré sa u detí s touto diagnózou často objavujú.

Ak si ako rodičia všimnete, že s vašim dieťaťom nie je niečo v poriadku alebo sa vám jeho správanie jednoducho nezdá úplne normálne, máte možnosť obrátiť sa predovšetkým na lekára prvého kontaktu, teda pediatra. On vám môže dať odporúčanie na vyšetrenie u klinického psychológa. Títo odborníci bývajú zväčša v diagnostike Aspergerovho syndrómu zruční a majú najviac skúseností. Ďalšou cestou je návšteva detského psychiatra, ku ktorému nepotrebujete odporúčanie všeobecného lekára. Osobou prvého kontaktu, najmä pokiaľ ide o školáka, môže byť pre vás aj psychológ Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Ten vás následne môže odporučiť do špecializovaného centra, ktorého zamestnanci majú obyčajne široké skúsenosti ako s diagnostikou tak s intervenciou pri poruchách autistického spektra. V rámci diagnostiky sa spravidla vykonáva aj neurologické vyšetrenie (EEG, CT, magnetická rezonancia alebo PET mozgu).

Terapeutické zásahy pri Aspergerovom syndróme sú skôr výchovnými intervenciami, ktorých cieľom je systematické zlepšenie niektorých sociálnych zručností, ale napr. aj zvýšenie sebaovládania pri poruchách správania. Liečba sa zameriava skôr na pridružené poruchy ako napr. na redukciu príznakov úzkosti, strachu či depresívneho prežívania.