Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Varovné signály detského autizmu

 

Vyskúšajte test TU

Všetky deti, trpiace autizmom majú problémy v týchto troch základných oblastiach:

 • Sociálna interakcia – teda ako reagujú na ostatných ľudí;
 • Verbálna a neverbálna komunikácia;
 • Repetitívne (opakujúce sa) správanie a záujmy.

Keďže ako rodič, máte so svojim dieťaťom najbližší vzťah a trávite s ním najviac času, je na vás, aby ste si všímali varovné signály, ktoré by mohli naznačovať prítomnosť autizmu, či iného ochorenia.

Skoré podchytenie a včasná liečba môžu byť vysoko úspešné – keďže detský mozog sa len vyvíja a je plastický. Aj keď autizmus býva ťažko odhaliteľný pred 24 mesiacom života, symptómy sa zväčša objavia okolo 12 až 18 mesiaca. Ak sa symptómy odhalia do 18 mesiaca, intenzívna liečba môže pomôcť stav zvrátiť.

Prítomnosť autizmu naznačuje absencia normálneho správania – nie prítomnosť abnormálneho správania. Príznaky autizmu sa ťažko pozorujú, a niekedy sú dokonca mylne pokladané za znaky „dobrého dieťaťa“ – keďže dieťa s autizmom býva tiché, samostatné, nevyžaduje veľa pozornosti. Určite si naštudujte, čo môžete od svojho bábätka očakávať a v akom štádiu, čo je bežné a čo už nie. Budete vedieť, čo hľadať a na čo sa zamerať.

Varovné signály autizmu u bábätiek a batoliat

Autistické dojčatá nereagujú na maznanie, vyhýbajú sa očnému kontaktu a ako keby nemali záujem o fyzický kontakt, či prejav náklonnosti. Môžu sa rozplakať keď ich držíte, alebo vezmete na ruky. Neprejavujú záujem o ľudský kontakt. So svojimi rodičmi si nevytvárajú žiaden vzťah a pri cudzích ľuďoch nepociťujú úzkosť. Nenaučia sa bežné detské hry ako „kde je bábo“.

Ak sa vaše dojča prejavuje nasledovné, môže sa jednať o autizmus:

 • Nenadväzuje očný kontakt, keď sa na neho usmievate, alebo ho kŕmite;
 • Nereaguje na svoje meno, na zvuky, či známe hlasy;
 • Nepozoruje objekty, ani vaše gestá, keď mu ukazujete veci;
 • Neukazuje, alebo nemáva na pozdrav („nedáva pápá“), nerobí gestá v rámci komunikácie;
 • Nerobí zvuky, aby upútalo vašu pozornosť;
 • Neiniciuje, či neodpovedá na maznanie, nenaťahuje sa aby, ste ho vzali na ruky;
 • Neimituje vaše pohyby či výrazy tváre;
 • Nehrá sa s inými ľuďmi, neprejavuje záujem, nadšenie.

Vývinové výkričníky

Ak vaše dieťa v danom veku nerobí nasledovné, vyžaduje si to okamžitú konzultáciu s pediatrom.

 • Do 6 mesiacov: Dieťa neprejavuje šťastie, náklonnosť, neusmieva sa.
 • Do 9 mesiaca: nezdieľa s vami zvuky, úsmevy, výrazy tváre.
 • Do 12 mesiaca: Nereaguje na svoje meno.
 • Do 16 mesiaca: Nevie povedať ani jedno slovo.
 • Do 24 mesiaca: Nevie povedať žiadne vlastné dvojslovné zmysluplné frázy, ktoré neimituje či neopakuje po niekom.

 

Varovné signály u starších detí

Čím je dieťa staršie, tým sa u neho prejavuje väčšie spektrum príznakov autizmu. Problémov je viacero, no všetky sa objavujú v základných troch oblastiach, v oblasti sociálnych zručností, v oblasti komunikácie a používania hovoreného jazyka, a v oblasti neflexibilné správanie.

 1. Problémy detí s autizmom v sociálnej sfére
 • Pôsobia nezaujato, ako keby nevedeli čo sa okolo nich deje;
 • Nevedia ako s druhými nadviazať kontakt, ako sa hrať;
 • Nechcú, aby sa ich niekto dotýkal, držal ich, či objímal;
 • Nehrajú predstierané hry, spoločenské hry, neimitujú, nie sú kreatívni;
 • Majú problém porozumieť pocitom iných ľudí, alebo o nich hovoriť;
 • Tvária sa ako keby nepočuli, keď na nich niekto rozpráva;
 • Nezdieľajú svoje úspechy, či záujmy s ostatnými (kresby, hračky apod.);

Pre deti s poruchami autistického spektra sú základné sociálne interakcie veľmi zložité, a radšej preferujú „žiť vo svojom vlastnom svete“, odpojení od ostatných.

 1. Problémy detí s autizmom v oblasti reči

Deti s poruchami autistického spektra majú problémy s rozprávaním a s používaním hovoreného jazyka, často začínajú rozprávať oveľa neskôr ako ich rovesníci.

Verbálna komunikácia

 • Rozprávajú zvláštnym tónom hlasu, v zvláštnom rytme, či zakončuje každú vetu otáznikom (zvýšia hlas);
 • Dokola opakujú rovnaké slová či frázy, bez snahy o komunikáciu;
 • Odpovedajú na otázku jej zopakovaním;
  • Hovorený jazyk používajú nesprávne (chybná gramatika, nesprávne slová), o sebe hovoria ako o tretej osobe (ak je to dieťa staršie ako 3 roky);
 • Majú problém vyjadriť svoje potreby či túžby;
 • Nerozumejú jednoduchým príkazom, vyjadreniam či otázkam;
 • Povedané veci berú príliš doslovne (chýba pochopenie humoru, irónie a sarkazmu);

Neverbálna komunikácia

 • Vyhýbajú sa očnému kontaktu;
 • Používané výrazy tváre neodrážajú to čo hovoria;
 • Nerozumejú výrazom tváre, gestám a tónu hlasu iných ľudí;
 • Robia veľmi málo gest, preto pôsobia chladno (ako roboty);
 • Na to čo vidia, cítia, počujú, ohmatajú, reagujú zvláštne. Obzvlášť môžu byť citliví na silné zvuky. Ak niekto vojde, či odíde z miestnosti neprejavujú žiadny záujem, či ak sa niekto snaží upútať ich pozornosť;
 • Mávajú abnormálny postoj tela, sú nemotorní, majú zvláštne pohyby (napríklad chodia len po špičkách apod.);

Deti s prítomnosťou autizmu majú problémy rozpoznať a identifikovať prejavy neverbálnej komunikácie a nevedia používať reč tela – preto je pre nich vzájomná komunikácia s inými ľuďmi veľmi náročná.

 1. Náznaky neprispôsobilosti
 • Dodržujú prísnu rutinu (napríklad musí používať rovnaké cesty do školy);
 • Majú problém prispôsobiť sa akejkoľvek zmene vo svojom prostredí, či v režime dňa (napríklad, ak premiestnite nábytok, či zmeníte čas kedy ísť spať, začne byť dieťa nazlostené, môže vybuchnúť, prehnane reagovať);
 • Nezvyčajné pripútanie sa k hračkám, či k zvláštnym objektom ako sú kľúče, vypínače svetla, gumičky. Nutkavo zoraďujú veci do určitého poradia;
 • Prílišné pohltenie nejakou témou zahrňujúcou čísla a/alebo symboly (napríklad zapamätanie si a recitovanie faktov o mapách, odchodoch vlakov, športových štatistík apod.);
 • Trávia veľa času pozorovaním pohybujúcich sa objektov, napríklad stropný ventilátor, či zameranie sa iba na jednu časť určitého objektu – napríklad kolesá autíčka;
 • Repetitívne správanie. Opakujú stále dokola tie isté pohyby, alebo činnosti, napríklad tlieskanie rukami, hýbanie sa dopredu a dozadu, rátanie prstov. Niektorí odborníci tvrdia, že takéto správania majú na deti s autizmom upokojujúci efekt.

 

Typické repetitívne správania

 • mávanie rukami
 • kolísanie sa dopredu a dozadu
 • točenie sa v kruhu
 • búchanie hlavou
 • zízanie na svetlo
 • hýbanie prstami pred očami
 • škrabanie sa
 • točenie s vecami, kolesami
 • sledovanie pohybujúcich sa objektov
 • zapínanie a vypínanie svetla,
 • opakovanie slov či zvukov
 • počítanie si prstov
 • usporiadavanie hračiek do línie
 • klepkanie po ušiach

 

Ak na svojom dieťati pozorujete nejaké s týchto symptómov, svoje obavy konzultujte s vašim pediatrom, prípadne iným odborníkom na vývinové poruchy dieťaťa.