Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Syndróm vyhorenia – ako sa mu vyhnúť

Vyhorieť znamená úplne sa vyčerpať, fyzicky, mentálne i emocionálne. Ide o konečné štádium procesu, keď sa človek intenzívne a dlhodobo zaoberá situáciami, ktoré sú pre neho veľmi emocionálne náročné. Stáva sa tak zväčša v pracovnej sfére, ale syndróm vyhorenia môže súvisieť aj s osobným životom. Človek akoby stratil zmysel, trápi ho strata energie, únava až úplné vyčerpanie.

Cítite sa syndrómom vyhorenia ohrození aj vy? Poradíme vám, aké preventívne opatrenia môžete urobiť vy i váš zamestnávateľ, aby ste sa vyhoreniu vyhli, respektíve aby ste znížili pravdepodobnosť jeho prepuknutia.

Čo môžete urobiť, aby ste sa vyhli syndrómu vyhorenia

 • Zvýšte úroveň svojho sebapoznania

Dôležité je poznať sám seba, uvedomovať si svoje silné a slabé stránky nielen vo vzťahu k práci. Ak človek vie, čo mu ide dobre a na tom stavia, dokáže reálne prijať svoje nedostatky, je oveľa odolnejší voči vonkajšej záťaži a stresu.

 • Žite zdravo

Zdravý životný štýl zahŕňa nielen zdravú životosprávu a dostatok pohybu, ale aj pozitívny a zodpovedný vzťah k vlastnému zdraviu, odpočinok či relaxáciu. Ide o veľmi dôležité protektívne faktory zvyšujúce fyzickú i psychickú odolnosť.

 • Nájdite si záujmy, koníčky

Zmysluplné trávenie voľného času poskytuje priestor pre aktívny odpočinok, odbúranie nahromadeného stresu, ale aj pre sebauplatnenie a sociálny kontakt. To všetko je v prevencii syndrómu vyhorenia veľmi účinné. Ľudia, ktorí žijú len prácou, vyhoria oveľa rýchlejšie ako ľudia aktívne sa venujúci záľubám.

 • Rozvíjajte harmonické medziľudské vzťahy

Sociálna opora je v kontexte ochrany pred syndrómom vyhoria veľmi dôležitá. Harmonické a fungujúce interpersonálne vzťahy sú zdrojom pomoci, rady, ale aj pozitívnej spätnej väzby, ktorá v pracovnom prostredí neraz absentuje. Ak sa však pracovný stres kumuluje s tým súkromným, prameniacim z konfliktov a sporov v domácom prostredí, človek sa vyčerpá oveľa rýchlejšie.

 • Naučte sa odbúravať stres

Hromadiaci sa stres je jedným z hlavných zdrojov fyzického i mentálneho vyčerpania. Naučte sa na sebe rozpoznať príznaky stresu (fyzické či psychické napätie, fyzická bolesť, funkčné poruchy, rôzne nepríjemné pocity, búšenie srdca a pod.) a systematicky ho odbúravať. Veľmi efektívne sú v tomto smere relaxačné a dychové nácviky, uvoľňujúce cvičenia, meditácia či jóga.

 • Efektívne hospodárte s časom

Časová tieseň vzniká najčastejšie v dôsledku neefektívneho manažmentu časových zdrojov. Množstvo času venujeme nepodstatným veciam a detailom, na ktorých v skutočnosti nezáleží. Stanovte si priority, vypracujte si časový plán a dôsledne sa ho držte. Tým sa vyhnete zbytočnému stresu.

 • Rozvíjajte sa

Celoživotné vzdelávanie a sebarozvoj nie je len vecou zvyšovania kvalifikácie. Kurzy, školenia a iné vzdelávacie aktivity v skutočnosti ponúkajú veľmi dobrý priestor pre vystúpenie z bežnej rutiny. Sebarozvoj je navyše skvelým prostriedkom pre zvyšovanie sebavedomia a budovanie pozitívneho sebaobrazu. Okrem rôznych odborných kurzov sú v tomto smere obzvlášť užitočné vzdelávania v oblasti komunikácie a komunikačných zručností.

Čo môže urobiť zamestnávateľ v rámci prevencie syndrómu vyhorenia

 • Prejavovať záujem o svojich podriadených

Pravidelná komunikácia medzi vedúcim pracovníkom a jeho podriadenými je veľmi dôležitá. Ak zamestnanec pracuje a nik o jeho činnosť neprejavuje záujem, veľmi rýchlo sa vyčerpá bez pocitu úspechu. Záujem môže zamestnávateľ prejavovať v rozhovoroch týkajúcich sa plnenia úloh, počúvaním názorov zamestnancov, reflektovaním ich práce, ale aj pochvalou a pozitívnou spätnou väzbou.

 • Vytvárať priaznivé podmienky pre prácu

Priaznivým pracovným prostredím sa rozumie všetko od fyzikálnych podmienok (teplota, osvetlenie, priestor pre prácu) a technického vybavenia až po pozitívnu sociálnu klímu. Je veľmi dôležité, aby sa zamestnanci cítili na pracovisku dobre a mali vytvorené primerané podmienky pre podávanie požadovaných pracovných výkonov. V rámci budovania vzťahov a posilňovania tímovej spolupráce sa okrem pravidelných pracovných stretnutí ukazujú ako veľmi efektívne aj neformálne stretnutia mimo pracoviska, tzv. teambuildingy.

 • Poskytovať zamestnancom všetky potrebné informácie

Neistota násobí stres. Zamestnávateľ by mal svojich podriadených včas a primerane informovať o všetkých dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa nielen plnenia ich úloh, ale aj fungovania organizácie a zadefinovania rolí v pracovných tímoch.

 • Zabezpečiť rovnováhu medzi kompetenciami a zodpovednosťou

Mnohí zamestnanci majú veľkú zodpovednosť, ale len minimálne kompetencie. Dostávajú sa tak do patových situácií, v ktorých nedokážu reagovať. Násobí sa tým stres, vznikajú pocity bezmocnosti a frustrácie, ktoré vedú k oveľa rýchlejšiemu vyhoreniu.

 • Vytvárať podmienky pre regeneráciu

Regenerácia fyzických i psychických síl je v rámci prevencie vyhorenia kľúčová. Mnohí pracujúci však jednoducho nemajú priestor oddýchnuť si. Zamestnávateľ im môže v tomto smere vyjsť v ústrety ako časovo (napr. skrátenie pracovného času jeden deň v týždni, poskytnutie plateného voľna, resp. náhradného voľna za nadčasy) tak finančne (poskytovanie príspevkov na regeneráciu).