Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Psychoterapia sexuálnych dysfunkcií

Sexuálne dysfunkcie predstavujú chúlostivý problém, s ktorým sa väčšina párov ostýcha navštíviť odborníka. Odkladanie riešenia však spravidla vedie k jeho prehĺbeniu a k predĺženiu terapie. Nehovoriac o tom, že neschopnosť podieľať sa plnohodnotne na partnerskom sexuálnom živote môže spôsobiť nielen osobnú nespokojnosť, frustráciu a zníženie sebavedomia, ale aj partnerské konflikty a postupné narušenie vzťahu.

Čo je to sexuálna dysfunkcia?

Vo všeobecnosti možno povedať, že sexuálna dysfunkcia je stav, ktorý bráni človeku podieľať sa na sexuálnom živote tak ako by chcel. Môže ísť o poruchu sexuálnej túžby, schopnosti uskutočniť súlož, dosiahnuť orgazmus alebo o poruchu spojenú s bolesťou, ktorá sa objavuje bez somatického (telesného) podkladu.

Mužské sexuálne dysfunkcie

Znížená sexuálna apetencia (túžba)

Prejavuje sa nízkou alebo žiadnou chuťou k sexuálnej aktivite. U postihnutého sa neobjavujú sexuálne fantázie ani túžba po intímnom z blížení, respektíve sú výrazne znížené v porovnaní s obdobím pred vypuknutím poruchy. Do úvahy je potrebné brať vek pacienta a vylúčiť iný zdravotný problém. Príčiny zníženej sexuálnej apetencie môžu byť rôzne. Objavuje sa na podklade nevedomých obáv zo sexu, chronického stresu, únavy, partnerských problémov, predchádzajúcich nepríjemných sexuálnych skúseností. Nízka sexuálna túžba môže vzniknúť aj u pacientov s latentnou (skrytou) sexuálnou deviáciou.

Erektilná dysfunkcia

Erektilná dysfunkcia býva často označovaná aj ako impotencia. Hovoríme o nej, ak muž nedokáže dosiahnuť dostatočne pevné stoporenie na to, aby mohol vykonať súlož, respektíve jeho erekcia nevydrží dostatočne dlho. Príčinou môže byť somatické – telesné ochorenie (napr. diabetes), ale objavuje sa aj na podklade vzťahových problémov, úzkosti, pri morálnych zábranách a pri strachu zo zlyhania.

Predčasná ejakulácia

Predčasná ejakulácia je veľmi častý problém. Hovoríme o nej, ak výron semena pri pohlavnom styku prebehne skôr ako si muž praje. Presný časový údaj nie je určený. Za dysfunkčnú sa však zvykne považovať ejakulácia, ktorá nastane ešte pred penetráciou (vniknutím penisu do vagíny) respektíve krátko potom. Často sa objavuje u mladých mužov, ktorí len začínajú pohlavne žiť, v dôsledku stresu alebo u mužov s nepravidelnou sexuálnou aktivitou, respektíve po dlhšej sexuálnej abstinencii.

Porucha mužského orgazmu

O poruche mužského orgazmu hovoríme v prípade, ak muž nie je schopný dosiahnuť orgazmus vôbec, prípadne ho nie je schopný dosiahnuť s partnerkou, respektíve je na jeho dosiahnutie z pohľadu partnerov potrebná príliš dlhá sexuálna stimulácia. Príčinou môžu byť nezdravé presvedčenia o sexe, pocity viny alebo vzťahové ťažkosti.

Dyspareunia

Dyspareunia je charakteristická pocitom bolesti, ktorý sa dostavuje pred stykom, počas neho alebo po ňom. Môže vzniknúť na telesnom podklade (napr. infekcia, zranenie), ale aj na psychickom (očakávanie bolesti môže viesť k zvýšenej citlivosti).

Ženské sexuálne dysfunkcie

Znížená sexuálna apetencia (túžba)

Rovnako ako u mužov ide o zníženú chuť k sexuálnej aktivite. U žien sa však vyskytuje štatisticky častejšie. Príčiny sú podobné ako u mužov. Na pozadí stojí veľmi často nepríjemný sexuálny zážitok (sexuálne zneužívanie, znásilnenie), nezdravý postoj k sexu, prípadne osobné (preťaženie, únava, stres) a vzťahové problémy.

Zlyhávanie sexuálneho vzrušenia

Ťažkosti s navodením alebo udržaním sexuálneho vzrušenia popisuje až 33% žien. Môžu vzniknúť na podklade rôznych psychogénnych faktorov ako je stres, úzkosť, depresia, pocity viny, strachu. Vyskytuje sa aj u žien v menopauze a po pôrode.

Porucha orgazmu

O anorgazmii sa hovorí, ak žena nie je schopná dosiahnuť orgazmus pri pohlavnom styku ani pri masturbácii. Porucha môže súvisieť s celým radom psychických faktorov napr. strach z otehotnenia, problémy vo vzťahu k partnerovi, pocitmi viny a s negatívnymi postojmi k sexu a k orgazmu vôbec.

Vaginizmus

Vaginizmus je dysfunkcia, pri ktorej nie je možné uskutočniť styk prípadne je styk veľmi bolestivý z dôvodu samovoľného kŕčovitého stiahnutia svalov pošvy. Môže súvisieť so strachom, predchádzajúcimi nepríjemnými zážitkami prípadne s nesprávnymi presvedčeniami o veľkosti vagíny.

Dyspareunia

Rovnako ako u mužov ide o bolesť počas pohlavného styku, pred ním alebo po ňom. U žien veľmi často súvisí s vyššie popísaným vaginizmom.

Kedy navštíviť psychoterapeuta

Ako bolo spomínané v úvode, riešenie problému sa neoplatí odkladať. Certifikovaného terapeuta vyhľadajte v prípade, že u vás niektorý z popísaných problémov pretrváva viac ako 6 mesiacov. Urobte tak najmä vtedy, ak nepredpokladáte, že by váš problém mohol mať somatickú (telesnú) príčinu. Dysfunkcie, ktoré sa rozvinú na podklade ochorení sekundárne ovplyvňujúcich funkčnosť pohlavných orgánov (napr. cukrovka, srdcovo-cievne ochorenia), úrazov či predchádzajúcich operácií patria do ambulancie urológa, prípadne sexuológa.

Certifikovaných psychoterapeutov nájdete v Zozname psychoterapeutov dostupných na stránkach Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Terapia porúch erekcie

V terapii porúch erekcie sa využíva:

 • Racionálna terapia: Spočíva vo výklade, vysvetľovaní, korekcii nesprávnych postojov k sexualite, poskytovaní poradenstva a vedenia. Obyčajne sa indikuje u pacientov, u ktorých vznikol problém v dôsledku obavy zo zlyhania a u pacientov, ktorí začínajú pohlavne žiť.

 • Hypnoterapia: Ide o psychoterapiu v hypnóze. V hypnotickom stave sa pacientovi vsugerujú informácie, ktoré sa za iných okolností vysvetľujú. Erekciu možno posilňovať aj posthypnotickou sugesciou dostatočnej tuhosti penisu.

 • Autogénny tréning: Ide o relaxačnú techniku, ktorá sa používa na navodenie upokojenia. Využíva sa ako podporná terapia u pacientov s obavami, napätím a strachom súvisiacim s pohlavným stykom.

 • Systematická desenzibilizácia: Ide o tréningovú metódu určenú k odstraňovaniu strachu. Využíva relaxáciu.

 • Tréning sebapresadenia: Vychádza z predpokladu, že strach zo sexuálneho zlyhania je súčasťou strachu zo zlyhania všeobecne. V priebehu tréningu si pacienti nacvičujú sociálne zručnosti ako odmietnuť druhého, požiadať o láskavosť, vyjadriť vlastné pocity a pod.

Terapia predčasnej ejakulácie

V rámci terapie sa využíva:

 • Racionálna terapia: Spočíva vo vysvetľovaní mechanizmu vzniku a udržiavania poruchy a v odporúčaniach ako pohlavný styk postupne predlžovať.

 • Funkcionálny nácvik: Nácviková technika vo dvojici, pri ktorej sa používa oddialenie vyvrcholenia prerušením dráždenia alebo krátkym a silným stlačením penisu tesne pod žaluďom. Nácvik sa, samozrejme, nevykonáva v ambulancii terapeuta. Pár je inštruovaný a cvičí v súkromí.

Terapia ženských sexuálnych dysfunkcií

Do terapie sa najčastejšie dostávajú ženy so zníženou sexuálnou apetenciou, niektoré až s averziou voči sexu a ženy, ktoré nie sú schopné dosiahnuť orgazmus. Využívajú sa u nich nasledujúce prístupy:

 • Racionálna terapia: Predstavuje snahu ovplyvniť nezdravé postoje k sexualite, pomoc pri odstraňovaní rušivých faktorov (vzťahové problémy, situačné problémy – nedostatok súkromia a pod.) a pri zaistení účinnej stimulácie.

 • Hypnoterapia: V stave hypnózy možno pacientke vsugerovať zvýšenú sexuálnu túžbu i schopnosť ľahšie dosahovať orgazmus. Vyžaduje si skúseného odborníka.

 • Autogénny tréning: Používa sa adaptovaná forma, pri ktorej sa žena učí koncentrovať na sexuálne pocity.

 • Systematická desenzibilizácia: Podobne ako u mužov aj u žien sa používa na odstránenie strachu, ktorý je veľmi častou príčinou ženských sexuálnych dysfunkcií. Mnohé z nich totiž vznikajú na podklade traumatických zážitkov. Pacientka sa počas systematickej desenzitizácie “odučí” od strachu tak, že si traumatický zážitok predstavuje v stave relaxácie, ktorý je protikladom stavu strachu.

 • Tréning panvového dna: Tréningom svalstva panvového dna možno zvýšiť vzrušivosť i schopnosť dosiahnuť orgazmus.