Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Psychické zdravie a psychoterapia

(Pýtajte sa psychológa online TU)

(Vyskúšajte test TU)

Psychoterapia dokáže prispieť k liečbe rôznych ochorení, ako napríklad depresia, nízke sebavedomie, závislosti od návykových látok, či napomôcť pri riešení rôznych životných, a rodinných problémov. Ktokoľvek, kto sa cíti pohltení svojimi problémami a emóciami, a nevie si s tým sám poradiť , môže z psychoterapie čerpať.

Pri komplikovanejších psychických ochoreniach, ako napríklad bipolárna porucha osobnosti, schizofrénia, sa psychoterapia využíva popri liečbe liekmi.

 

Čo to vlastne psychoterapia je?

Psychoterapia je v podstate druh vedeného rozhovoru, ktorý pomáha ľuďom zvládať problémy s psychickým zdravým, s emóciami, či lepšie zvládať liečbu niektorých druhov psychiatrických ochorení.

Cieľom je napomôcť klientom, aby porozumeli svojim emóciám, svojim pocitom, a aby vedeli definovať kedy sa cítia dobre, čo im spôsobuje úzkosť, či spúšťa depresiu. Tento proces ich môže obohatiť o funkčné spôsoby ako sa vyrovnávať so zložitými životnými situáciami.

Psychoterapia je zvyčajne využívaná samostatne, alebo v kombinácií s liekmi – záleží, akým ochorením trpíte, a akú liečbu vám určil špecializovaný lekár, v tomto prípade psychiater.

 

Ako také sedenie psychoterapie prebieha?

Ako bolo vyššie spomenuté, psychoterapia využíva slová namiesto liekov. Niektoré formy terapie trvajú len niekoľko sedení, iné zas vyžadujú dlhší čas – aj niekoľko rokov. Jedno sedenie obvykle trvá jednu hodinu, a opakuje sa v týždenných intervaloch – všetko záleží na vašej dohode s vašim terapeutom.

Terapiu vedie psychoterapeut, teda školený psychológ, psychiater, klinický pracovník, sociálny pracovník, či iný odborník, ktorý podstúpil psychoterapeutický výcvik (trvajúci zvyčajne 3-5 rokov), zakončený zložením odbornej skúšky a udelením diplomu.

Jednotlivé sedenia môžu mať formu individuálnej terapie, teda iba vy a terapeut, alebo môže byť prítomných viac osôb. Napríklad párová terapia prebieha s vašim partnerom. Pri rodinnej terapii sa pracuje s členmi najbližšej rodiny, ktorí zohrávajú dôležitú rolu pri podpore liečby mentálneho ochorenia. Taktiež je možné navštevovať skupinovú terapiu – kde stretnete ľudí s podobnými životnými skúsenosťami, ktoré si môžete zdielať, navzájom sa podporovať, a získať pocit, že nie ste s vašim problémom sám.

 

Pre koho je terapia určená?

Psychoterapia môže poslúžiť každému, napríklad s týmito ťažkosťami:

 • Ak vás pohlcujú vaše emócie, cítite sa bezradne, bezmocne, trápi vás smútok,
 • nedokážete sa vyrovnať s každodennými situáciami,
 • máte ťažkosti so sústredením sa na prácu, alebo štúdium,
 • konzumujete príliš veľa alkoholu, či beriete drogy,
 • bývate agresívni až do takej miery že predstavujete riziko pre seba alebo pre druhých,
 • cítite sa zúfalo, pretože vaše problémy, ani pri pomoci rodiny a priateľov sa nezlepšujú,
 • neustále sa cítite na konci s nervami, a neustále sa obávate a strachujete.

 

Niektoré psychoterapeutické prístupy

Psychoterapia má nielenže mnoho druhov (individuálna, skupinová), techník (okrem rozhovoru sa využíva dráma, hudba, umenie atď.) ale líši sa aj jednotlivými prístupmi. Niektorí terapeuti používajú iba jeden prístup, a niektorí po konzultácií s klientom určia, ktorý prístup je pre liečbu ten najvhodnejší.

 • Psychodynamická terapia:

podstata liečby touto terapiou je založená na predpoklade, že klient má emocionálne problémy kvôli nevyriešeným, nevedomým konfliktom, ktoré sú často zakorenené ešte v detstve. Cieľom terapie je, aby klient pochopil a lepšie sa vyrovnal s týmito emóciami tým, že bude o konfliktných zážitkoch rozprávať. Psychodynamická terapia prebieha počas niekoľkých mesiacov, niekedy dokonca aj rokov.

 • Interpersonálna psyochoterapia:

zameriava sa na klientovo správanie a interakcie so svojou rodinou a priateľmi. Hlavným cieľom terapie je zlepšiť komunikačné zručnosti a zvýšiť sebaúctu v krátkom časovom období. Terapia učí ako pokojne vyjadriť bolesť a úzkosť. Obvykle sedenia trvajú 3 -4 mesiace, a sú efektívne pri liečbe depresie spôsobenej smútkom,  vzťahových konfliktov, závažných životných situácií a sociálnej izolácie.     

Psychodynamická a interpersonálna psychoterapia sú účinné pri pacientoch, ktorí riešia duševné ochorenia spôsobené stratou, žiaľom, vzťahovými konfliktami a zmenou sociálnej role (napríklad materstvo).

 • Behaviorálna terapia: 

táto terapia pomáha klientom pochopiť, ako zmeny v ich správaní vedú k zmene ich pocitov. Je zameraná na zapájanie sa do pozitívnych, alebo sociálnych činností. Behaviorálny prístup posudzuje čo klient robí, a potom sa snaží zvýšiť šancu pozitívneho zážitku. Cieľom je, aby bolo nežiaduce správanie nahradené tým žiaducim. Behaviorálna terapia môže pomôcť ľudom, ktorých emocionálny stres je spôsobený nevhodným správaním.

 • Kognitívno – behaviorálna terapia:

pomáha ľuďom s mentálnym ochorením identifikovať a zmeniť nepresné vnímanie seba a okolitého sveta. Terapeut napomáha klientovi osvojiť si nové spôsoby myslenia nasmerovaním pozornosti na správne, ale aj nesprávne predpoklady, ktoré si môže klient o sebe a ostatných utvárať.

Tento druh terapie sa odporúča pacientom, ktorí:

 • myslia a správajú sa spôsobom, ktorý spúšťa a udržiava duševné ochorenie,
 • trpia depresiou a/alebo úzkostnou poruchou (môže byť v kombinácií s liekmi),
 • odmietajú alebo nie sú schopní užívať lieky na svoj stav (antidepresíva),
 • trpia duševným ochorením, ktoré im spôsobuje utrpenie, neschopnosť viesť bežný život, a problémy v medziľudských vzťahoch.
 • Dialektická behaviorálna terapia:

Tento prístup sa používa pri vysoko rizikových , ťažko liečiteľných pacientoch, a podstatou je akceptácia a zmena. Klientovi pomáha zmeniť jeho nezdravé správanie, ako napríklad klamstvo, sebapoškodzovanie, prostredníctvom vedenia denníku, individuálnej i skupinovej terapie. Dialektická terapia sa využíva pri pacientoch so samovražedným správaním a pri hraničnej poruche osobnosti, tak ako pri psychických ochoreniach, ktoré ohrozujú pacientovu bezpečnosť, jeho vzťahy, prácu, a jeho psychické zdravie.

 

Ako mi môže psychoterapia pomôcť?

Terapia vám môže pomôcť, v prípade, že trpíte mentálnym ochorením:

 • porozumieť svojmu správaniu, emóciám, a myšlienkam, ktoré sa podieľajú na prejavoch vašej choroby a naučiť sa ako ich upraviť;
 • porozumieť a pomenovať problémové životné udalosti – ako napríklad vážne ochorenie, úmrtie v rodine, strata zamestnania, rozvod – ktoré sa podieľajú na prejavoch vášho ochorenia a pomôcť pochopiť tým aspektom daných problémov, ktoré by sa dali zmeniť ,alebo vyriešiť;
 • znovuzískať kontrolu a radosť zo svojho života;
 • naučiť sa zdravým technikám, ako sa s problémami vyrovnať a ako ich riešiť (tzv. copingové mechanizmy).

 

Pomáha psychoterapia v každom prípade?

Psychoterapia vám v prvom rade ponúka niekoho, s kým sa môžete o svojich problémoch porozprávať, čo vám môže poskytnúť nový náhľad na to, čo sa deje a ako danú situáciu riešiť. Pomôže vám lepšie porozumieť sebe a vlastným cieľom, hodnotám, a uľahčí vám budovať si  medziľudské vzťahy. Psychoterapia býva účinná pri liečbe ťažkostí, ako napríklad poruchy príjmu potravy, rôzne fóbie, depresie, úzkosti, apod.

 

Terapia najlepšie funguje, ak sa zúčastníte všetkých sedení, pretože jej úspešnosť záleží iba na vás. Treba do nej investovať čas, snahu a pravidelnosť – no výsledok stojí za to, získate slobodu a späť svoj život.