Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Poruchy Psychiky A Správania Zapríčinené Užívaním Psychoaktívnych Látok

Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok nie sú väčšine z nás úplne cudzie. Ide o všetky zmenené psychické stavy rozličnej závažnosti, ktoré majú jedného spoločného menovateľa: drogu. Môže ísť o legálne i nelegálne psychoaktívne látky, lieky na predpis i drogy v pravom slova zmysle.

Skupina porúch zahŕňa všetky zmeny psychiky súvisiace s psychoaktívnymi látkami od akútnej intoxikácie, cez zneužívanie až po syndróm závislosti, abstinenčný syndróm a také závažné psychické stavy ako je delírium či psychotické stavy spôsobené užívaním psychoaktívnych látok.

Jednotlivé poruchy sa ďalej rozlišujú podľa užitej drogy na poruchy zapríčinené užívaním:

  • Alkoholu

  • Opiátov

  • Kanabinoidov

  • Sedatív alebo hypnotík

  • Kokaínu

  • Stimulujúcich látok vrátane kofeínu

  • Halucinogénov

  • Tabaku

  • Prchavých rozpúšťadiel

Liečba porúch psychiky a správania zapríčinených užívaním psychoaktívnych látok

Prvotným cieľom každej terapie je, samozrejme, zastaviť užívanie psychoaktívnej látky, čo spravidla vedie k vzniku abstinenčných príznakov. Až detoxikovaný pacient môže následne absolvovať dlhodobú odvykaciu terapiu. V tej sa kombinuje farmakologická liečba a psychoterapia. Cieľom psychoterapie je naučiť pacienta zvládnuť stavy baženia po droge, prípadné krízy a zvyšovať jeho schopnosť ďalšieho primeraného fungovania v spoločnosti.

Príklad z praxe

Peter mal 30 rokov, keď sa na odporúčanie psychiatra dostavil na vyšetrenie u klinického psychológa. Prišiel s výrazným trasom rúk a podozrením na rozvoj toxikománie. Tras rúk sa u neho objavil už pred približne tromi rokmi, vždy v sociálnych situáciách, ktorých sa Peter obával. Svoj strach začal riešiť malými dávkami alkoholu, ktoré postupne zvyšoval. Keď začínala byť situácia neúnosná, prešiel na diazepam. Rozvinula sa u neho závislosť. Peter bol napokon prijatý na psychiatrické oddelenie. Pri podpornej psychoterapii, ktorú tvorili relaxácie a postupné spracovanie strachu zo sociálnych situácií, mu bol diazepam znižovaný spočiatku na udržiavaciu dávku, neskôr úplne vysadený. Liečba trvala niekoľko mesiacov a Peter ešte nejaký čas od započatia abstinencie navštevoval podporné skupiny.

Vyskúšajte test TU