Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Môže za neprospievanie môjho dieťaťa poškodenie mozgu?

…alebo: Špecifické vývinové poruchy učenia

Dieťa je šikovné, učenlivé, komunikatívne, tvorivé. Zrazu však nastúpi do školy a to čítanie mu jednoducho nejde do hlavy. Hoci sa snaží, denne doma sedí nad učebnicami, v iných predmetoch dokonca vyniká, čítaním sa zďaleka nedoťahuje na spolužiakov. Postupne začína byť frustrované, nepokojné, do školy sa neteší, čítanie ho nebaví. Vzdáva sa a podceňuje sa. Odhalenie poruchy učenia a včasná intervencia môžu tomuto dieťaťu v ďalšom vzdelávaní i v živote veľmi pomôcť.

Špecifické vývinové poruchy učenia predstavujú skupinu porúch, ktoré bránia deťom primerane si osvojiť napríklad čítanie, písanie, pravopis alebo matematické schopnosti. Vznikajú na podklade drobného funkčného poškodenia mozgu alebo nerovnomerného vývinu niektorej jeho časti.

Deti s týmito poruchami sú normálne alebo nadpriemerne inteligentné. O poruche učenia teda nehovoríme v prípade, ak problémy dieťaťa súvisia s celkovým oslabením rozumových schopností a ani vtedy, ak je osvojovanie učiva komplikované predchádzajúcim zanedbávaním školských povinností.

(vyskúšajte aj naše testy TU)

Základné informácie o poruchách učenia v kocke

 • Prejavujú sa zníženou schopnosťou osvojiť si čítanie, písanie alebo počítanie prostredníctvom bežných vyučovacích metód.
 • Vznikajú na podklade vrodených alebo v ranom detstve získaných dysfunkcií centrálnej nervovej sústavy (mozgu).
 • Objavujú sa u detí s normálnym alebo nadpriemerným intelektom.
 • Nevznikajú na podklade zanedbania vzdelávania dieťaťa.
 • Problémy sú viditeľné od samého počiatku osvojovania si zručnosti čítania, písania alebo počítania.
 • U dieťaťa sa môže vyskytovať izolovaná porucha učenia alebo sa môžu rôzne poruchy navzájom kombinovať.
 • Často sa vyskytujú v kombinácii s ADHD – syndróm poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou.

 

Najčastejšie vývinové poruchy učenia:

 1. Dyslexia – porucha osvojovania schopnosti čítať
 • Dieťa nie je schopné naučiť sa primerane čítať aj keď sa mu dostáva bežné výukové vedenie.
 • Úroveň čítania je výrazne nižšia ako úroveň iných školských schopností.
 • Dieťa si zamieňa písmená, ktoré sú si tvarovo alebo zvukovo podobné, nečíta plynule, dlho hláskuje, slabikuje, domýšľa si slová, komolí, nerozumie prečítanému textu. Čítanie je pomalé, dieťa je pri čítaní neisté.
 1. Dysgrafia – porucha osvojovania schopnosti písať
 • Dieťa nie je schopné naučiť sa primerane písať aj keď sa mu dostáva bežné výukové vedenie.
 • Úroveň písania je výrazne nižšia ako úroveň iných školských schopností.
 • Porucha postihuje najmä grafickú stránku písomného prejavu. Dieťa píše neúhľadne, nečitateľne, má problém s osvojovaním si tvarov písmen.
 • Ide o poruchu motoriky. Dieťa nevie správne držať pero, má neobratnú jemnú motoriku.
 1. Dysortografia – porucha osvojovania pravopisu
 • Dieťa nie je schopné naučiť sa primerane pravopis aj keď sa mu dostáva bežné výukové vedenie.
 • Úroveň pravopisu je výrazne nižšia ako úroveň iných školských schopností.
 • Dieťa sa dokáže naučiť pravidlá pravopisu, ale nedokáže ich aplikovať pri písaní.
 • Dieťa zlyháva predovšetkým pri diktátoch, pretože pod vplyvom poškodenia mozgu nedokáže správne rozlíšiť diktované hlásky v slovách.
 1. Dyskalkúlia – porucha osvojovania matematických schopností
 • Dieťa nie je schopné naučiť sa primerane počítať aj keď sa mu dostáva bežné výukové vedenie.
 • Úroveň matematických schopností je výrazne nižšia ako úroveň iných školských schopností.
 • Dieťa má výrazné ťažkosti v chápaní pojmu čísel a číselných radov. Nerozumie základným matematickým súvislostiam a abstraktným operáciám.

Ako u svojho dieťaťa identifikujete poruchu učenia

Diagnostika špecifických vývinových porúch učenia je, samozrejme, doménou odborníkov. Ako rodič si však spolu s učiteľom svojho dieťaťa môžete ako prvý všimnúť, že niečo nie je v poriadku a zabezpečiť tak svojmu dieťaťu včasnú diagnostiku a intervenciu. Uchránite ho tak od mnohých zážitkov zlyhania.

Typické znaky u detí s dyslexiou

 • v čítaní sú oveľa slabšie ako v iných oblastiach
 • pri čítaní si zamieňajú tvarovo podobné písmená (napr. h-k, b-d)
 • zvyknú si zamieňať aj zvukovo podobné písmená (napr. t-d)
 • majú problémy s čítaním interpunkčných znamienok (bodiek, čiarok)
 • komolia slová, prehadzujú poradie slabík, domýšľajú si
 • dlho si pomáhajú slabikovaním
 • čítajú neplynulo
 • nedokážu reprodukovať obsah prečítaného textu
 • preskakujú riadky a horšie sa zrakom orientujú v texte
 • čítajú pomaly
 • ich problémy sú rezistentné voči nácviku – aj keď sa dieťa snaží a precvičuje čítanie, pozitívne výsledky sa nedostavujú

Typické znaky u detí s dysgrafiou

 • majú problém napodobniť písmeno podľa predlohy (odpisovanie)
 • písmená nie sú rovnako veľké
 • písmo je ťažko čitateľné
 • píšu veľmi neúhľadne aj keď sa snažia
 • nedodržiavajú riadky, presahujú za línie
 • píšu veľmi pomaly, písanie ich stojí veľa energie
 • často prečiarkujú a prepisujú
 • držanie pera je nesprávne alebo veľmi kŕčovité
 • tlak na pero je neprimerane silný
 • deti sú pri písaní neisté, postupne píšu neradi, mávajú k písaniu odpor

Typické znaky u detí s dysortografiou:

 • zamieňajú krátke a dlhé samohlásky
 • zamieňajú zvukovo alebo tvarovo podobné písmená
 • vynechávajú písmená
 • zamieňajú tvrdé a mäkké slabiky (napr. di/dy)
 • nesprávne píšu diakritické znamienka
 • nerozlišujú začiatok a koniec vety
 • nezmyselne spájajú alebo rozdeľujú slová
 • pri diktátoch robia veľmi veľa chýb
 • v diktátoch zvyknú vynechávať menej výrazné písmená
 • prehadzujú poradie písmen

Typické znaky u detí s dyskalkúliou:

 • deti si zamieňajú pojmy väčší – menší, menej – viac
 • nerozumejú symbolike a významu čísel
 • môžu mať oslabenú pamäť na čísla
 • zamieňajú si podobné čísla
 • nerozumejú ani základným matematickým operáciám
 • nedokážu si predstaviť číselný rad
 • zamieňajú si poradie čísel
 • majú problém s prechodom cez desiatky
 • zamieňajú si matematické operácie
 • majú problém s rysovaním

Ako pomôcť dieťaťu so špecifickou vývinovou poruchou učenia

Ak máte podozrenie, že by problémy so zvládaním učiva mohli u vášho dieťaťa súvisieť s poruchami učenia, skúste svoj názor konzultovať s jeho učiteľom.

Potrebné je požiadať o psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie dieťaťa v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Takéto vyšetrenia sú pre deti zadarmo. Odborníci na základe vyšetrenia určia pôvod ťažkostí vášho dieťaťa a v prípade potreby vyšpecifikujú odporúčania pre domácu prípravu na vyučovanie i pre vzdelávanie v školskom prostredí.

Ak budú u dieťaťa diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia, dieťa bude naďalej vzdelávané v bežnej triede formou individuálnej integrácie. Nie je teda potrebná zmena školy ani školského kolektívu. Škola na základe odporúčaní vyplývajúcich z vyšetrení vytvorí pre dieťa individuálny výchovno–vzdelávací plán, ktorý bude rešpektovať jeho oslabenia.