Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Akou cestou vediete svoje deti, do takého cieľa sa dostanete

Výchovné štýly

Hoci samozvaní kritici výchovy radi hovoria o “nevychovaných” deťoch, pravda je taká, že každý z nás je nejakým spôsobom vychovaný. Znamená to, že v našom prežívaní a správaní sa do istej, pomerne významnej, miery odráža výchovný štýl našich rodičov.

Chceme, aby naše deti boli poslušné, úspešné a šťastné. V skutočnosti ich však mnohí vedieme k  rebélii, rezignácii, sebapodceňovaniu a smútku.  Dieťa je do veľkej miery odrazom rodičovského správania. Chcete zmeniť svoje dieťa? Zmeňte sa vy.

Viete čo je to výchovný štýl? Uvedomujete si, ktorý spôsob výchovy uplatňujete a k akým výsledkom s najväčšou pravdepodobnosťou povedie?

Čo je to výchovný štýl

Výchovný štýl je v podstate spôsob výchovy. Charakterizuje ho predovšetkým:

 • spôsob komunikácie rodiča s dieťaťom
 • požiadavky, ktoré rodič kladie na dieťa
 • emočný vzťah medzi rodičom a dieťaťom

To, aký spôsob výchovy si rodičia zvolia, ovplyvňuje množstvo faktorov. Do veľkej miery sa tu uplatňujú ich skúsenosti z pôvodnej rodiny. Aj keď si sľubujeme, že nikdy nebudeme ako naši rodičia, v skutočnosti automaticky preberáme ich vzorce správania a uplatňujeme ich vo výchove našich detí. To je tiež jeden z dôvodov, prečo sa problémy v rodine prenášajú z generácie na generáciu.

Ak chcete ako rodičia na svojom výchovnom pôsobení niečo zmeniť, je potrebné sa zamyslieť, aký štýl výchovy uplatňujete (ako so svojim dieťaťom komunikujete, aké požiadavky na neho kladiete a aký je medzi vami vzťah).

Najčastejšie štýly výchovy

 1. Autoritatívny (autokratický) výchovný štýl
 • je charakteristický silným výchovným riadením a chladnými emočnými vzťahmi
 • pravidlá sa v rodine stanovujú bez diskusie
 • rodičia prikazujú, zakazujú, nariaďujú
 • na dieťa sú kladené vysoké nároky
 • názor dieťaťa sa v rodine takmer neberie do úvahy
 • chýba prejav emócií od rodičov smerom k dieťaťu alebo je len veľmi chudobný
 • láska k dieťaťu je podmienená jeho dobrým správaním
 • dieťa je za nedodržanie pravidiel prísne trestané
 • tresty prevládajú nad pochvalou a pozitívnou motiváciou

Aké je dieťa vychované autoritatívnymi rodičmi?

 • uzavreté
 • menej sebavedomé
 • zamerané na výkon
 • ustráchané až úzkostné
 • so sklonom k závislosti na iných
 • málo spontánne, bez fantázie
 1. Liberálny (zhovievavý) výchovný štýl
 • je charakteristický slabým výchovným riadením a intenzívnymi emočnými vzťahmi
 • rodičia sú vo vzťahu k dieťaťu akceptujúci
 • na dieťa nie sú kladené takmer nijaké nároky
 • v rodine nefungujú pravidlá a hranice
 • dieťa je akceptované a bezpodmienečne prijímané
 • rodičia prejavujú vo vzťahu k dieťaťu vrelý emočný vzťah
 • autorita rodičov je minimálna
 • rodičia sú veľmi benevolentní
 • rodičia dovolia dieťaťu takmer všetko
 • v rodine dominuje dieťa

Aké je dieťa vychované liberálnymi rodičmi?

 • nepripravené prekonávať prekážky
 • nadmerne sebavedomé
 • má nízku frustračnú toleranciu (nevie zvládať záťaž a neúspech)
 • bezohľadné a sebecké
 • manipulatívne
 • neprispôsobivé
 • s nízkou úrovňou empatie, ktorá mu spôsobí problémy vo vzťahoch
 • nedokáže niesť zodpovednosť
 • nevie akceptovať pravidlá
 • málo pripravené spolupracovať
 1. Demokratický (autoritatívne vzájomný) výchovný štýl
 • je charakteristický silným výchovným riadením a intenzívnymi emočnými vzťahmi
 • rodičia kladú na dieťa požiadavky primerané jeho veku a schopnostiam
 • v rodine platia jasné pravidlá
 • rodičia berú do úvahy názory a priania dieťaťa
 • autoritu v rodine majú rodičia
 • rodičia sa prejavujú k dieťaťu vrelým emočným vzťahom
 • starostlivosť o dieťa je dôsledná
 • rodičia podporujú iniciatívu dieťaťa
 • rodičia nechávajú dieťa niesť prirodzené následky jeho správania
 • deti a rodičia sa navzájom rešpektujú

Aké je dieťa vychované demokratickými rodičmi?

 • pripravené niesť zodpovednosť
 • schopné robiť kompromisy
 • primerane sebavedomé
 • pripravené prekonávať prekážky
 • pripravené spolupracovať a fungovať v rámci interpersonálnych vzťahov
 • schopné vynakladať úsilie na dosiahnutie cieľa
 • pripravené fungovať v rámci pravidiel
 • nezávislé a samostatné
 • tvorivé
 1. Zanedbávajúci výchovný štýl
 • je charakteristický slabým výchovným riadením a chladnými emočnými vzťahmi
 • záujem rodičov o dieťa je nízky
 • dieťa nie je centrom rodiny
 • rodičia uprednostňujú iné záujmy pred výchovou
 • rodičia venujú dieťaťu len málo času
 • rodičia neprejavujú smerom k dieťaťu takmer nijaké emócie
 • dieťa je rodičmi často odmietané
 • rodičia berú len malý ohľad na potreby, priania a názory dieťaťa
 • komunikácia medzi rodičmi a dieťaťom je chudobná
 • zanedbávanie môže mať rôzne podoby (od prípadov, keď rodičia venujú dieťaťu málo času, pretože sú pracovne vyťažení budovaním svojej kariéry až po zanedbávanie v rodinách s nízkym sociálnoekonomickým statusom a sklonom rodičov k zneužívaniu návykových látok)

Aké je dieťa vychované zanedbávajúcimi rodičmi?

 • emočne nestabilné
 • bez primeraného sebavedomia
 • vyhľadávajúce záujem a prijatie inde (v rovesníckych partiách)
 • s problémovým správaním
 • bez záujmu o povinnosti
 • so sklonmi k záškoláctvu
 • so sklonmi k užívaniu návykových a psychotropných látok
 • porušujúce spoločenské pravidlá
 • uzavreté alebo neprimerane sociálne aktívne
 • nesústredené
 • nikomu neverí, potrebuje bojovať

 

Pozor na dvojkoľajovú výchovu!!!

Ak dieťa vychovávajú dvaja rodičia, je úplne prirodzené, že každý z nich má trochu iný prístup. Sme rôzne osobnosti, máme rozdielny temperament, nesieme si inú genetickú výbavu a rôzne zážitky zo svojej pôvodnej rodiny. To všetko ovplyvňuje náš výchovný štýl. Preto sú rodiny, kde otec dbá na dodržiavanie pravidiel a mama je tá milujúca a starostlivá. Alebo je otec natoľko zaneprázdnený prácou a zabezpečovaním rodiny, že svoje deti takmer zanedbáva a matka je tá, ktorá plní rolu vychovávateľa.

Každá rodina je iná, no každá by mala mať svoj stabilný základ. Mali by ho tvoriť bazálne pravidlá, ktoré platia vždy a pre každého a ktoré všetci členovia akceptujú. Dieťa musí vedieť, že ak niečo zakáže mama, platí to aj pri otcovi. Rodičia by sa mali cieľavedome snažiť voliť vo výchove spoločnú cestu aj keď jeden z nich možno bude ten autoritatívnejší a druhý ten liberálnejší. Vzájomný rešpekt a akceptácia sú rozhodujúce.