Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Môj blízky trpí mentálnou anorexiou

Mentálna anorexia sa zaraďuje medzi poruchy príjmu potravy. Charakteristická je najmä úmyselným znižovaním telesnej hmotnosti, odmietaním jedla a využívaním extrémnych spôsobov redukcie váhy. Pacienti trpiaci mentálnou anorexiou sa so svojou nízkou hmotnosťou dostávajú až do život ohrozujúcej podvýživy.

Čo ešte potrebujete vedieť o mentálnej anorexii

 • Pacienti s mentálnou anorexiou trpia nadmerným strachom z priberania a z obezity.
 • Pacienti s mentálnou anorexiou bývajú podvyživení. Ich BMI je 17,5 alebo menej.
 • Pacienti využívajú k znižovaniu hmotnosti alebo k jej udržiavaniu extrémne spôsoby – takmer absolútne odmietanie jedla, navodzovanie zvracania, užívanie diuretík, laxatív, neprimerane intenzívne cvičenie (niekoľko hodín denne).
 • Pacienti bývajú nespokojní so svojim telom, mávajú nízke sebavedomie a negatívny sebaobraz.
 • Pacienti majú skreslenú, nereálnu predstavu o vlastnom tele.
 • Porucha je príznačná pre obdobie dospievania a mladej dospelosti a vyskytuje sa významne častejšie u žien ako u mužov.
 • Porucha sa obyčajne rozvíja postupne od snahy schudnúť a vyrovnať sa s pocitmi menejcennosti až do chorobného, život ohrozujúceho obmedzovania potravy.
 • Nedostatočná výživa vedie u pacientov k zdravotným problémom v zmysle rozsiahlej endokrínnej poruchy. U žien sa najčastejšie prejavuje stratou menštruácie, prípadne u mladších dievčat menštruácia vôbec nenastúpi. U mužov dochádza k strate sexuálneho záujmu a potencie – schopnosti vykonať súlož.
 • Ak dôjde k rozvoju ochorenia v predpubertálom období, nástup puberty môže byť oneskorený alebo dokonca zastavený. Po vyliečení obyčajne nastane normálny pubertálny vývin.
 • Mentálna anorexia neznamená, že sú postihnuté mentálne (rozumové) schopnosti pacienta. Naopak, mentálna anorexia sa obyčajne objavuje u inteligentných, snaživých až pedantných mladých žien s prísnou sebadisciplínou a zameraním na dosiahnutie výkonu.
 • Mentálna anorexia je úspešne liečiteľná intenzívnou psychoterapiou.
 • V prípade extrémne nízkej, život ohrozujúcej hmotnosti alebo pri podozrení na nespoluprácu pacienta pri liečbe, je možné zvoliť v úvode terapie hospitalizáciu.

Ako sa správať k pacientovi s mentálnou anorexiou

 • Vezmite svojho blízkeho na vyšetrenie k psychiatrovi alebo ku psychológovi. Aj keď pacienti s mentálnou anorexiou túto pomoc zvyčajne odmietajú, pretože na svoj problém nemajú náhľad, buďte neústupčiví a na návšteve odborníka trvajte.
 • Ak už váš blízky je v procese terapie, podporujte ho. Pomáhajte mu plniť terapeutické úlohy medzi sedeniami a dohliadajte na jeho spoluprácu s terapeutom. Zaangažovanosť pacienta do terapie je pre úspech kľúčová.
 • Sledujte, čo váš blízky zje a čo vypije počas dňa a veďte si o tom záznamy. Prípadne mu pomáhajte vo vedení takejto evidencie. Bude vám nápomocná v procese terapie. Značte si aj okolnosti, za ktorých pacient je (čas, prostredie, prítomnosť iných ľudí, prežívanie pacienta a pod.).
 • Prejavte záujem o spoločné terapeutické sedenia, prípadne sa pýtajte na možnosti rodinnej terapie. Váš blízky potrebuje vašu všestrannú podporu.
 • Pravidelne, minimálne jedenkrát týždenne, sledujte hmotnosť pacienta. Buďte pri ňom, keď sa váži a jeho hmotnosť si zapisujte.
 • Pripravte svojmu blízkemu príjemné domáce prostredie sýtené harmonickými vzťahmi.
 • Pomôžte svojmu blízkemu dodržiavať terapeutický jedálny plán, postupne rozširovať jedálny lístok a prekonať vyhýbavosť voči niektorým potravinám.
 • Buďte ten, kto si je istý. Dôverujte terapii a uisťujte o jej pozitívnych účinkoch aj pacienta. Mentálni anorektici sa často boja začať dodržiavať nové stravovacie návyky a nový režim. Buďte vy ten, kto pacienta uistí a podporí.
 • Vezmite svojho blízkeho na celkové somatické vyšetrenie (komplexné vyšetrenie u všeobecného lekára), aby sa včas zistili, prípadne vylúčili ďalšie zdravotné dôsledky nedostatočnej výživy.

Ako sa nesprávať k pacientovi s mentálnou anorexiou

 • Nekritizujte pacientov výzor. Podnietite tým prehlbovanie nízkeho sebaobrazu.
 • Nepolemizujte s pacientom o jeho hmotnosti, snahe schudnúť alebo pribrať.
 • Nebuďte na pacienta neprimerane prísny, neočakávajte okamžité zlepšenia.
 • Nevyčítajte pacientovi mentálnu anorexiu ako jeho osobné zlyhanie. Mentálna anorexia je ochorenie a pacient potrebuje predovšetkým vašu podporu v liečbe.
 • Netlačte na výkon pacienta v iných oblastiach – škola, práca, záujmy a pod. Nechajte ho, aby sa na nejaký čas sústredil len na svoj zdravotný stav.
 • Nesnažte sa za každú cenu vyhnúť hospitalizácii. Hospitalizácia môže byť najmä v prvých fázach terapie veľmi účinná.
 • Ak ste rodičom pacienta s mentálnou anorexiou, neobviňujte sa. Vaše dieťa aktuálne potrebuje vašu podporu. Pocitmi viny mu nepomôžete.
 • Nebojte sa byť pri dodržiavaní odporúčaní terapeuta prísny. Úprava jedálnych návykov si bude spočiatku vyžadovať nekompromisnosť z vašej strany.