Balance Management

Nástroj ako spoznať sám seba

Môj blízky je patologický hráč

Patologické hráčstvo alebo gambling je porucha návykov a impulzov charakteristická častým opakovaním epizód hazardného hrania. Hranie ovláda život pacienta a narúša jeho sociálne, materiálne a rodinné hodnoty a záväzky.

Čo ešte potrebujete vedieť o patologickom hraní

 • O patologickom hráčstve hovoríme v prípade, ak sa vyskytnú minimálne dve epizódy hrania v období jedného roka.
 • Pre patologického hráča je typické silné zaujatie hrou. Hráč na hru neustále myslí, predstavuje si ako hrá, plánuje, ako získa peniaze na hru, máva sny o hraní.
 • Hráč napriek svojej snahe nedokáže sám hranie zastaviť. Objavujú sa pokusy prestať hrať, ale tie sú obyčajne neúspešné.
 • Hra prináša pacientovi pozitívne pocity v zmysle napätia a vzrušenia. Aby ich dosahoval, potrebuje postupne zvyšovať stávky.
 • Nutnosť prestať hrať býva u hráča sprevádzaná nepokojom až agresiou.
 • Hráč vníma hru ako spôsob zábavy, odreagovania sa, zlepšenia nálady a odvrátenia pozornosti od problémov.
 • Patologický hráč klame svojej rodine a okoliu o tom, koľko hral a koľko na hru minul.
 • Pacienti sa neváhajú zadĺžiť alebo získať peniaze nelegálnym spôsobom, aby mohli hrať.
 • Hranie spôsobuje hráčovi vážne problémy v živote – konflikty vo vzťahoch, rodinné problémy, narušenie pracovného života, veľké dlhy.
 • Pacienti sa často snažia prenášať zodpovednosť za dlhy na svojich blízkych.
 • Hráč nie je schopný poučiť sa z prehry. Hrá napriek tomu, že si uvedomuje nízku pravdepodobnosť výhry. Racionálne argumenty nepomáhajú pacientovi prekonať túžbu po hre.
 • Hráči zažívajú takzvaný craving – baženie, silný, neodolateľnú túžbu hrať.
 • Patologické hráčstvo súvisí s vyšším rizikom alkoholizmu, depresie a suicidálneho konania.
 • Patologické hráčstvo je efektívne liečiteľné psychoterapiou, prípadne kombináciou psychoterapie a farmakologickej liečby.

Ako sa správať k patologickému hráčovi

 • Najdôležitejšie je zabezpečiť hráčovi odbornú pomoc. Snažte sa svojho blízkeho motivovať k psychoterapii, ktorá mu pomôže jeho závislosť zvládnuť.
 • Ak gambler pomoc odmieta a o svojom hraní klame, prípadne prítomnosť problému popiera, buďte vytrvalý, neuspokojte sa s jednorazovým odmietnutím. Motivujte ho negatívnymi dôsledkami, ktoré má hranie pre neho a pre jeho okolie (dlhy, strata zamestnania, narúšanie vzťahov, strata záujmov, aktivít a pod.). Snažte sa nevyčítať, neútočiť, stavte na úprimný rozhovor.
 • Pri motivácii k terapii bývajú účinné ultimátne možnosti. Z pohľadu manželky je to často ultimátum rozvod alebo terapia. Rodičia bývajú nútení nechať hráča voliť medzi vysťahovaním z domu alebo terapiou. Ak všetky ostatné možnosti motivácie zlyhajú, voľte ultimátne riešenie.
 • Ak je váš blízky v procese terapie, snažte sa ho podporovať. Pripravte mu pokojné domáce prostredie, povzbudzujte jeho nádej na vyliečenie, motivujte ho k plneniu terapeutických úloh medzi sedeniami.
 • Ak váš blízky navštevuje terapeuta, môžete prejaviť záujem zúčastniť sa na psychoedukačnom sedení, v rámci ktorého sa dozviete viac o patologickom hraní a o možnostiach a perspektívach psychoterapie.
 • Ak sa vám váš blízky zverí, že má problém sa ovládnuť a nehrať, snažte sa mu v tom pomôcť. Neumožnite mu prístup na miesta, kde hráva, stretnutie s inými hráčmi alebo s ľuďmi, s ktorým chodil do herne, snažte sa ho zaujať inými, príjemnými aktivitami.
 • Ako bude terapia postupovať, váš blízky bude mať stále viac voľného času, ktorý v minulosti venoval hre, prípadne zabezpečeniu financií na hranie. Pomôžte mu tento čas vyplniť príjemným spôsobom. Motivujte ho, aby sa vrátil k aktivitám, ktorým sa venoval v minulosti.
 • Gamblerovi zamedzte prístup k majetku, k peniazom, ku kreditným kartám, k cennostiam, nedovoľte mu robiť zásadné rozhodnutia.
 • Zvyšujte u svojho blízkeho nádej na vyliečenie. Patologické hráčstvo je efektívne liečiteľné kombináciou psychofarmák a dlhodobej psychoterapie.
 • Nechajte gamblera nech nesie zodpovednosť za problémy, ktoré si spôsobil hraním. Predovšetkým dlhy by sa mal hráč snažiť splatiť vlastnými silami.
 • Ak má váš blízky samovražedné tendencie alebo o samovražde hovorí, návštevu psychiatra neodkladajte. Dávajte na neho pozor, ak je to možné, nenechávajte ho osamote.

Ako sa nesprávať k patologickému hráčovi

 • V žiadnom prípade nepreberajte zodpovednosť za gamblerove dlhy, nepožičiavajte mu peniaze a nesplácajte pôžičky za neho. Na krátko mu pomôžete, ale z dlhodobého hľadiska len podporíte rozvoj hrania.
 • Nesnažte sa hráča dostať do terapie násilím. V rámci liečby je nevyhnutná jeho spolupráca. Nutné je hráča motivovať.
 • Nechráňte gamblera za každú cenu. Niektorí hráči musia doslova padnúť na dno, aby si svoj problém uvedomili a začali ho riešiť.
 • Nesnažte sa hráčovi vysvetľovať, že nevyhrá. Pravdepodobne sa dostanete do konfliktu. Racionálne argumenty sú pri prekonávaní túžby neúčinné.
 • Ak sa váš blízky snaží prestať hrať, nevyčítajte mu problémy, ktorými ste si s ním prešli. Podpora je z dlhodobého hľadiska efektívnejšia. Je pochopiteľné, že gambler vám spôsobil mnohé nepríjemnosti a pravdepodobne vám aj veľakrát ublížil. Teraz však potrebuje vašu pomoc.
 • Nestrácajte nádej. Patologické hráčstvo je liečiteľné v každej fáze. Dôležitá je motivácia pacienta.
 • Nežiadajte od vyliečeného gamblera, aby s vami chodil na miesta, kde sa hrá alebo kde v minulosti hral on. Nerobte to najmä vtedy, ak má on sám pochybnosti.
 • Nepodporujte gamblera alebo vyliečeného gamblera v stávkovaní, tipovaní alebo v hraní počítačových hier. Jeho problém by sa mohol preniesť do tejto oblasti.
 • Nepodporujte hráča v tom, aby na hru zabúdal pri alkohole alebo iných omamných látkach. Je to krátkodobé riešenie, ktoré z dlhodobého hľadiska len umocní problém.
 • Pred hráčom alebo pre vyliečeným gamblerom zbytočne nespomínajte hru. Mohli by ste vzbudiť baženie po hre.
 • Nikdy nepodceňujte vyjadrenia o samovražde alebo samovražedné tendencie. Je mýtus, že človek, ktorý o samovražde hovorí, ju nikdy nespácha.